Kutatás

warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /import/home/numex/ftp/drupal/drupal-6.38/includes/unicode.inc on line 349.

1. Célja, szervezeti keretei

Az alap- és részben alkalmazott kutatások folytatására, a nemzetközi projektekbe történő erőteljes bekapcsolódásra az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., valamint az Ipargazdasági Intézet 1992 tavaszán létrehozta a non-profit, közhasznú Piacgazdaság Alapítványt, melynek működését - döntően projektfinanszírozás keretében - kis létszámú (főállású és részmunkaidős, minősített szakértőkből álló) kutatócsoport biztosítja, szakmai kuratórium irányítja.

Az Alapítvány általános célja, hogy a gazdasági átalakulást kutatással, a nemzetközi tapasztalatok adaptálásával, az oktatás különböző formáival és a kis- és középméretű magánvállalkozások társadalmi-gazdasági jelentőségének sokoldalú megismertetésével segítse.

Az Alapítvány olyan kutatásokat folytat és kezdeményez, amelyek eredményei a törvényhozás, a kormányzat, valamint a kisvállalkozások érdekvédelmi szervezetei számára a döntések előkészítésében, meghozatalában és gyakorlati érvényesítésében hasznosíthatók. Az elemzések feltárják a gazdálkodó szervezetek helyzetét, társadalmi-gazdasági környezetét, a vállalkozások működését és fejlődését alakító feltételeket beleértve azok regionális vonatkozásait is, valamint megfogalmazzák a szükséges változtatások főbb irányait. 2005-től egyre nagyobb mértékben támaszkodnak egyes hazai és nemzetközi nagyvállalatok is az Alapítvány elemző munkájára, elsősorban a technológia-politikai jövőképek, a magyar gazdaság egyes szegmenseinek fejlődésében várható innovációs eredmények feltárásának vizsgálatában. Ez utóbbi kutatási megbízásokat elősegíti az is, hogy a szóban forgó cégek a vázolt kutatásokat az innovációs járulék terhére elszámolhatják. A kutatások eredményei hivatottak segíteni a gazdaságpolitikát oly módon, hogy - az Alapítvány céljaival összhangban - hozzájáruljanak a piacgazdaság gyorsabb kialakításához és hatékonyabb működéséhez. Ennek érdekében műhelyvitákat szervez, nemzetközi konferenciákon előadásokkal, rendszeres publikációs tevékenységgel erősíti szakmai hírnevét.

2. A kutatás főbb témakörei

Helyzetelemzések

 • Az EU és az OECD "iparpolitikai", vállalkozásfejlesztési stratégiáinak folyamatos értékelése, lényegi elemeinek adaptálási lehetőségei a magyar gazdaság számára.
 • A hazai kis- és közepes vállalkozások tipikus növekedési problémáinak feltárása a támogatáspolitika lényegi elemeinek megalapozásához.
 • A vállalkozásfejlesztésben fontos szerepet játszó szervezetek tevékenység- és feladatelemzése.
 • Korszerű ipari szervezetek nemzetközi-, a külföldi érdekeltségű vállalatok hazai vállalatfejlesztési módszereinek jellemzői, tapasztalatai.
 • A különböző vállalati méretcsoportok innovációs- és foglalkoztatási, hajlandóságának alakulása.
 • Vállalati életciklus-minták: eltérések a különböző vállalati méretkategóriák alapításában, a csőd- és felszámolási folyamatok alakulásában (nemzetközi analógiák hasznosítása).
 • A vállalkozások működési környezetének alakulása az ipar- és vállalatgazdasági politika fejlődésének tükrében (interdiszciplináris kutatások).

Tendenciaelemzések

 • A külföldi érdekeltségű vállalatok és a hazai vállalkozások teljesítményalakulásának értékelése (termelés, export, termelékenység, hozzáadott érték stb. alapján).
 • A kis- és közepes vállalkozások teljesítményváltozásainak főbb okai, életciklusának alakulása a magyar gazdaság fejlődésében.
 • A befektetés-ösztönzés eredményességét mérő vizsgálatok (regionális-, ágazati-, relációs- stb. osztályozás alapján.
 • Méret-, tulajdon és a régiós dualitás összehasonlító tendenciaelemzése.

Összehasonlító vizsgálatok

 • Ország-, ágazat-, és vállalattípus szintű versenyképesség-elemzések (speciális célcsoport-képzéssel).
 • Korszerű befektetés-ösztönzési módszerek kialakításának megalapozása a környező országok viselkedésmintáinak tapasztalatai alapján.
 • Konkrét kérdéskörök (pl. fejlődési dinamika, prioritások, együttműködés stb.) nemzetközi (EU, tagjelölt EU országok stb.) összehasonlító elemzése.

3. Egyedi megközelítésmódunk alapja és előnyei

A regionális, innovációs és fejlesztéspolitikai elemzéseket az Ipargazdasági Kft. közösen végzi kutatási alapítványával, a Piacgazdaság Alapítvánnyal. Így sikeresen megvalósítható az egymásra épülő kutatási és tanácsadási tevékenység eredményeként születő javaslatokban az elmélet és gyakorlat szinergiája.

Az empirikus adatfelvételre épülő elemzések mind kutatási, mind tanácsadási tapasztalatokra épülnek, ami a következő formákban realizálódik:

 • Nemzetközi- és hazai sokszereplős helyzetfeltáró- és összehasonlító vizsgálatok során szerzett tapasztalatok (PHARE, CIPE, ICEG, Freedom House, OFA stb. támogatásával).
 • Döntés-előkészítő kutatások és hatásvizsgálatok végrehajtásából adódó problémafeltáró- és prezentációs készség (NGKM, PM, IKIM, OMFB, GKM, KüM stb. megbízások révén).
 • Vállalkozás- és regionális fejlesztési szervezetek részére készített és koordinált programok megvalósítása során szerzett sokszínű és versenyképes specifikus fejlesztési ismeretek (MVA és a helyi vállalkozói központok, szakmai szövetségek, önkormányzatok, regionális fejlesztési szervezetek stb. számára készülő, illetve velük koordinált projektek).

Fejleszti: Numex Informatika Kft.